มีนาคม 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

มีนาคม 27, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training

มีนาคม 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing

มีนาคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison