สิงหาคม 21, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

สิงหาคม 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

กันยายน 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563

กันยายน 10, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563