กุมภาพันธ์ 17, 2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)

กุมภาพันธ์ 24, 2020

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)