คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก ในหัวข้อ การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการวางแผนควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยมีบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย แลการฝึกปฏิบัติ Analytical Performance Verification และ Analytical Quality Control Planning โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาเคมีคลินิกนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ หัวหน้าภาควิชาฯ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย 304-5 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1W5J0L-K52HKr9cGHUahf3D6nP6LtQ9OF

Comments are closed.