งานวิจัย

หน่วยบริหารงานวิจัย

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

แบบฟอร์มใบเบิกต่างๆ

โทรศัพท์ 0-24421-4370-5 ต่อ 2804

แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัยภายใน

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The faculty focuses on both basic and translational researches to address the important research questions to solve problems identified in various settings. Beside a large number of publications in international journals and patents, research findings and outputs produced by our faculty contribute significantly to novel knowledge building, sciences and technology advancement and improvement of quality of life and well-being.
Researches conducted at the faculty can be grouped into four major areas below.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

คณะฯ สามารถผลิตจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่คณะฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน ตลอดจนทิศทางการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Academic peer) ให้มากยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญต่อการสร้างงานวิจัยที่มีการบูรณาการจากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ซึ่งสามารถแสดงภาพความสำเร็จได้จากข้อมูลในหลายมิติ คือ ผลการวิเคราะห์จากจำนวนครั้งการถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความปริทัศน์และบทความวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลก ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ h-index ของคณะฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในแต่ละปี»

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th