ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
พฤศจิกายน 21, 2018
MUMT Welcomed Professors and Students from University of Santo Tomas, Philippines
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาคณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากคณะฯ ในโอกาสนี้อธิการบดี ได้นำเสนอชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของ โดยเน้นย้ำในเรื่องของการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 4.0 พัฒนาหลักสูตรให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษามีมาตรฐานในระดับสากล และ ศาสตราจารย์ ดรฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเทคนิคตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และปิดท้ายด้วยการซักถาม พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน