งานบริการวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีการอบรมถ่ายทอดเทคนิคและทักษะการปฏิบัติของงานด้านวิชาชีพ การบรรยาย / อบรมทางวิชาการ มีการจัดตั้งโครงการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เพื่อยกระดับมาตรฐานของทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค มีการเผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้และใส่ใจเรื่องสุขภาพ รวมถึงมีการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกสถาน ที่  อันจะนำไปสู่การวางแผนจัดการด้านสุขภาพให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค สามารถสร้างความสุขในการดำรงชีวิต (Long-life happiness) ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคลได้ด้วยตนเอง (Self-reliant) อันจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

ในภารกิจด้านการบริการวิชาการของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีภารกิจหลักในการบริการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้น คือ

1. โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment Programs) 
2. งานบริการสุขภาพ (Health Care service)
3. ผลิตสารตัวอย่างในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ (Production of control material)
4. การจัดฝึกอบรมระยะสั้น (Short course training) และการบรรยายทางวิชาการ

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th